فهرست کارگاههای آموزشی معاونت پژوهشی و همایش های مرکز قلب و عروق شهید رجایی جهت دانلود در لینک کارگاه ها و همایش ها موجود می باشد.


تقویم کارگاه های معاونت پژوهشی :


فهرست کارگاههای آموزشی معاونت پژوهشی مرکزپزشکی و تحقیقات قلب وعروق شهید رجایی

عنوان کارگاه

تاریخ

مدرس

آشنایی با نرم افزار Endnote

23 /3/92

دکتر محسن رضایی همامی

آشنایی با نرم افزار Infopath(تهیه فرمهای الکترونیکی ورود داده به کامپیوتر)

30 /3/92

دکتر محسن رضایی همامی

جست ‌و‌ جوی منابع الکترونیک  

13 /4/92

دکتر هومن بخشنده

روش تحقیق پیشرفته، مطالعات مشاهده ای

27 /4/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

روش تحقیق پیشرفته ،برررسی تست ها

3 /5/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

روش تحقیق پیشرفته، کارآزمایی بالینی

7 /6/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

روش تحقیق پیشرفته، مطالعات ثانویه( مرور سیستماتیک، متاآنالیز)

13/6/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

کارگاه مقاله نویسی 1

4 /7/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

کارگاه مقاله نویسی 2

11 /7/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

آشنایی با نرم افزار Endnote

25 /7/92

دکتر محسن رضایی همامی

جست ‌و‌ جوی منابع الکترونیک  

9 /8/92

دکتر هومن بخشنده

چگونه مقاله منتشر کنیم؟

16 /8/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

داوری و نقد مقاله

30 /8/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

کارگاه  استفاده از نمودار های علمی

14 /9/92

دکتر محسن رضایی همامی

کارگاه استفاده از نرم افزار Ms Excel

21 /9/92

دکتر محسن رضایی همامی

کارگاه آموزش نرم افزار End note

5 /10/92

دکتر محسن رضایی همامی

آمار1

19 /10/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

آمار2

26 /10/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

جست ‌و‌ جوی منابع الکترونیک  

10 /11/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

چگونه مقاله منتشر کنیم؟

24 /11/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامی

داوری و نقد مقاله

8 /12/92

دکتر هومن بخشنده ، دکتر محسن رضایی همامیتقویم همایش های مرکز قلب و عروق شهید رجایی :ردیف

عنوان همایش

نوع همایش

تاریخ

دبیر برنامه

1

اکوکاردیوگرافی حین عمل

سمپوزیوم

4/7/92

دکتر یزدانیان

2

اکوکاردیوگرافی 3بعدی

سمپوزیوم

18/7/92

دکتر سمیعی

3

اکوکاردیوگرافی 3 بعدی

کارگاه

19/7/92

دکتر سمیعی

4

اینترونشن در انفارکتوس حاد میوکارد

سمپوزیوم

16/8/92

دکتر معدنی

5

داروهای حاجب CT و MRI

سمپوزیوم

30/8/92

دکتر پورعلی اکبر

6

کنفرانس علمی پیوند قلب

کنفرانس یکروزه

30/8/92

دکتر تقوی

7

هفتمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی

سمینار

5 و 6 / 10/92

دکتر زاهدمهر

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 همایش ها
 کارگاه ها