تلفن های تماس معاونت پژوهشی

مرکز تماس معاونت پژوهشی :
23922340-021

مرکز تماس مدیریت امور پژوهشی:
23923138-021

مرکز توسعه پژوهش:
23922613-021

واحد علم سنجی:
23922799-021

مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی:
23923082-021

مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه قلب:
23923061-021

مرکز تحقیقات مداخلات قلبی و عروقی:
23922782-021

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی:
23923071-021

مرکز تحقیقات ژنتیک:
23923033-021

دورنما:
22663217-021

آدرس:
خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع نیایش ، مرکز قلب و عروق شهید رجایی ، ساختمان اداری ، طبقه دوم ، معاونت پژوهشی