آزمایشگاه تحقیقات تجربی :

بخش آزمایشگاه تحقیقات تجربی مرکز آموزرشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران در راستای گسترش فعالیتهای تحقیقاتی درایران وامکان رابطه با سایر مراکز تحقیقاتی وانتقال تجربیات و امکانات به آن مراکز وهمچنین استفاده از امکانات وتجربیات مراکز دیگر اقدام به امضای قراردادهای همکاری وتفاهم نامه های تحقیقاتی با مراکز دیگر کرده و میکند و از طرخهای تحقیقاتی سایر مراکز و همکاری با انها در زمینهای علمی آموزشی و تحقیقاتی و تشکیل کارگاهای آموزشی استقبال میکند.

به منظور گسترش فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشی، واحد تحقیقات تجربی آماده مذاکره و در صورت لزوم امضای تفاهم نامه با سایر مراکز تحقیقاتی ودانشکده های دامپزشکی، پزشکی و داروسازی به منظور همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی می باشد .
بخش تحقیقات تجربی آماده دریافت هرگونه پیشنهاد جهت بهبود امور وهر چه پر بارتر کردن فعالیتهای پژوهشی می باشد وبه این منظور از کلیه مراکز تحقیقاتی که علاقه مند به انجام پروژه های تحقیقاتی بر روی حیوانات می باشند دعوت به همکاری نموده و آماده دریافت واجرای طرحهای پژوهشی آنها می باشد .

   

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 بخش ها
 جراحی و آنژیوگرافی
 CSR
 اکوکاردیوگرافی
 ICU